Jarlsø nord. Uttalelser om detaljregulering 2020-2021

DETALJREGULERING FOR JARLSØ NORD

Bakgrunn: Husvik og Nes Vel ble i slutten av mai 2020 invitert av Tønsberg kommune til å uttale seg om Jarlsø Eiendoms planer for detaljregulering av Jarlsø Nord.

Styret har gitt to uttalelser til kommunen basert på innspill og samtaler med representanter for beboere på Jarlsø samt et møte med Jarlsø Eiendom. Uttalelsene reflekterte både negative og positive meninger om Jarlsø Eiendoms planer fra beboere på Jarlsø.

Styret har i etterkant av den siste (positive) uttalelsen mottatt et forslag fra et medlem om å behandle saken på årsmøtet i Vellet. På denne bakgrunnen har styret i Husvik og Nes Vel fattet følgende vedtak:

1. Innspill fra Jarlsø-beboere har vist at det er sprikende meninger og interesser knyttet til planene for Jarlsø nord. Vellets øvrige medlemmer synes ikke å være sterkt berørt av planene og har ikke utvist noe engasjement i saken. Styret vil derfor ikke gi ytterligere uttalelser vedrørende planene for Jarlsø Nord.

2. Styret mener at saken ikke egner seg for behandling på årsmøtet i Vellet og innstiller på at den ikke tas opp til behandling på årsmøtet i 2021.

Husvik, 29. mars 2021

Husvik og Nes Vel

Styret

Her finner du de omtalte uttalelsene:

Uttalelse Jarlsø nord 2020

Uttalelse Jarlsø nord 2020 tilleggPublisert/ published: 05-04-2021